XXVII Poligraficzne Konfrontacje

2014-05-30

„Zgodnie z założeniami Strategii Europa 2020 oraz celami, jakie stawiamy w krajowych strategiach rozwoju i Umowie Partnerstwa, badania i innowacje będą odgrywały szczególnie ważną rolę w inwestowaniu funduszy na lata 2014-2020” – podkreśliła wiceminister Iwona Wendel, która wzięła udział w konferencji „Dotacje na innowacje w poligrafii 2014-2020”.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8 proc. wszystkich firm w Polsce i to właśnie ta grupa podmiotów może liczyć na znaczące wsparcie ze środków unijnych na lata 2014-2020. Podczas XXVII Poligraficznych Konfrontacji, które odbyły się pod hasłem „DOTACJE NA INNOWACJE W POLIGRAFII 2014-2020” zaprezentowano nie tylko aktualne informacje o możliwościach pozyskania dofinansowania dla sektora MŚP - ze szczególnym uwzględnieniem branży poligraficznej i produkcji opakowań, ale również dyskutowano jak od strony praktycznej sprostać wysokim wymaganiom nowej perspektywy unijnej.

Na Konfrontacje, które odbyły się 22 maja 2014 roku w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie przybyli licznie przedstawiciele firm z branży poligraficznej i produkcji opakowań, jak również reprezentanci świata nauki, centrów badawczo-rozwojowych, organizacji branżowych i instytucji otoczenia biznesu.

Spotkanie otworzył, uczestników i gości przywitał mgr inż. Andrzej Żurkiewicz, prezes SAIP PW. Po Nim, głos zabrał moderator obecnych Konfrontacji Paweł Szarubka, który nakreślił zakres Konfrontacji i przedstawił prelegentów.

Pierwszym referentem była Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Pani Iwona Wendel, która przypomniała, że rozwój przedsiębiorczości będzie ważnym zadaniem realizowanym w latach 2014-2020.

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać w zasadzie ze wszystkich programów na nową perspektywę, a oferowany im zakres wsparcia będzie kompleksowy i dopasowany do ich potrzeb – zaznaczyła wiceminister Wendel.

Wsparcie dla przedsiębiorców pochodzić będzie z trzech głównych źródeł: Programu Inteligentny Rozwój, Programu Polska Wschodnia oraz programów regionalnych. Komisja Europejska, w rozporządzeniach unijnych na nową perspektywę, wskazała w jedenastu ogólnych punktach (tzw. celach tematycznych) obszary, na które będzie można przeznaczyć fundusze unijne. Na realizację dwóch z celów, które są adresowane bezpośrednio do firm i dotyczą ich inwestycji w badania i innowacje oraz podnoszenia konkurencyjności, przewidziano prawie 16 mld euro.

Po wiceminister Iwonie Wendel głos zabrał Pan Marcin Łata, dyrektor Departamentu Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, który przedstawił szczegóły Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zadaniem tego Programu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez: wsparcie przedsiębiorstw w działalności badawczo-rozwojowej, zwiększenie nakładów prywatnych na działalność w sektorze badań i rozwoju, podniesienie jakości i interdyscyplinarności badań naukowych, a także zwiększenie stopnia ich komercjalizacji. Dyrektor Marcin Łata podkreślił, że Inteligentny Rozwój ma wspierać cały proces powstawania innowacji: od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez etap prac badawczo-rozwojowych, przygotowanie prototypu, aż po komercjalizację wyników badań. W trakcie sesji pytań przeprowadzono dyskusję w obszarze definiowania innowacyjności oraz stopnia przygotowania polskich jednostek naukowych do nawiązywania trwałej współpracy z przedsiębiorcami. W latach 2014-2020 zwiększy się także rola instrumentów zwrotnych, takich jak pożyczki i poręczenia dla firm, które mają stanowić ok. 15% unijnego budżetu.

Następnie głos zabrała Pani Mariola Misztak-Kowalska, dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która przedstawiła rolę PARP w zakresie wsparcia rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorców – zarówno tych, którzy są na rynku od dłuższego czasu, jak i tych, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą. Pani Dyrektor w szczegółach przedstawiła prowadzoną przez Agencję i KSU działalność doradczo-szkoleniową, w tym założenia systemu wspierania polskich firm w zakresie doradczo-szkoleniowym na kolejne lata oraz zasady udzielania wsparcia finansowego.

Następne wystąpienie poprowadził Paweł Szarubka - dyrektor ds. Funduszy Europejskich w firmie Integrator Systemów Poligraficznych Sp. z o.o. (Reprograf Group), w którym przypomniał, że Polska a w szczególności polska poligrafia ma pełne podstawy ku temu, aby stać się za kilka lat liderem innowacyjnej Europy. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować ten rozwój i skorzystać z wszystkich możliwych narzędzi i środków by ten cel osiągnąć. Wiele firm planując swój rozwój i chcąc nieustannie podnosić swoją konkurencyjność zastanawia się nad formami finansowania a także możliwościami ubiegania się o wsparcie z środków unijnych.

Paweł Szarubka szczegółowo omówił najważniejsze zmiany w zasadach udzielania dotacji unijnych dla przedsiębiorców z uwzględnieniem specyfiki branży poligraficznej i produkcji opakowań, strategię prac przygotowawczych w zakresie planowanych projektów inwestycyjnych i zaprezentował na bazie swoich doświadczeń, najważniejsze elementy decydujące o sukcesie projektów w latach 2014-2020. „Pieniądze z nowej unijnej perspektywy będą budować konkurencyjność polskiej branży poligraficznej i produkcji opakowań głównie poprzez innowacje, które mają powstawać dzięki współpracy przedsiębiorców i naukowców” – zaznaczył Paweł Szarubka.

Planer Agenta
Foto K.Rainka/SAIP


Kolejne wystąpienie pod tytułem OD POMYSŁU DO PRODUKCJI – PARTNERSTWO ŚWIATA NAUKI I BIZNESU rozpoczął dr inż. Sławomir Lisiecki, zastępca dyrektora Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Prelekcja objęła zarówno przedstawienie potencjału Centrum jak również szczegóły dotychczas zrealizowanych projektów badawczo-rozwojowych takich jak m.in. SmartFlowerPack, SoLaPack, Bio2Mat, SelectPerm oraz współpracy w ramach Polskiej Izby Opakowań i Platformy Opakowaniowej. Podczas wystąpienia zostały zaprezentowane także możliwości współpracy przedsiębiorców z Centrum Bioimmobilizacji i Innowacyjnych Materiałów Opakowaniowych w zakresie m.in. projektowania rozwiązań innowacyjnych oraz współpracy badawczo rozwojowej.

Szósty wykład poprowadził prof. nzw., dr hab. inż. Georgij Petriaszwili, kierownik Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Wystąpienie pod hasłem NAUKA i BIZNES – WSPÓŁPRACA KLUCZEM DO SUKCESU obejmowało rolę i możliwości Zakładu Technologii Poligraficznych, jako miejsce dialogu nauki i biznesu w zakresie poszukiwania innowacji i nowatorskich rozwiązań technologicznych. Pan Profesor Petriaszwili omówił również możliwości współpracy z Zakładem w procesie ochrony własności przemysłowej (w tym w zakresie ochrony patentowej) oraz opiniowania technologii.

Kolejna prezentacja, którą poprowadził Pan Marcin Krzysztof Barycki z Kancelarii Prawno-Patentowej BARYCKI, była poświęcona zagadnieniu ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Ochrona prawna tworzonych innowacji, która była ważnym elementem dotacji na lata 2007-2013, jest otoczona szczególną uwagą także w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2014-2020. Pan Marcin Barycki przypomniał, że „Dziś, absolutnie każdy przedsiębiorca, chcąc skutecznie konkurować na rynku musi mieć świadomość znaczenia patentowania i jak skutecznie prawo własności przemysłowej wykorzystać w codziennej działalności firmy”

Ostatnie, ale na pewno niezwykle interesujące wystąpienie poprowadził prezes Zarządu Prografix Sp. z o.o. Pan Bartosz Mateja, który przedstawił doświadczenia swojej firmy w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych. Spółka Prografix od 2005 roku zrealizowała i wdrożyła siedem projektów z wykorzystaniem środków z funduszy unijnych. W trakcie realizacji pozostają dwa projekty: w ramach działania 4.4 POIG. oraz 8.2 POIG. Przy czym warto zaznaczyć, że ostatni sukces w ramach działania pod nazwą „Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym” dotyczył niezwykle trudnego konkursu, w którym zostało odrzuconych aż 70% spośród złożonych projektów. Prezes Bartosz Mateja przedstawił nie tylko praktyczne wskazówki decydujące o powodzeniu unijnych projektów, ale również zwrócił uwagę na istotę prawidłowego rozliczenia otrzymanego dofinansowania.

Konferencja odbyła się w dniu 22 maja 2014 r. w Warszawie i będzie powtarzana w cyklach rocznych do 2020 roku. Kolejna jej edycja już została zaplanowana na styczeń 2015 roku.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy bardzo za udział w XXVII Poligraficznych Konfrontacjach i zapraszamy na następne, których temat i termin zostaną podane do wiadomości w najbliższym czasie.

Partnerzy SAIP PW i XXVII Poligraficznych Konfrontacji:
BARYCKI Kancelaria Prawno - Patentowa, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Poligraficznego, D-Print.pl, Heidelberg Polska Sp. z o.o., Integrator Systemów Poligraficznych SP. z o.o., Lotos
Poligrafia Sp. z o.o., Pre-Media Solutions, Pryzmat Sp. J., Foto-Druk, Polska Izba Druku, Prografix Sp. z o.o.,
Reprograf Sp. z o.o.

Partnerzy
Aktualności

2020-09-09 09:31:50 | Komentarze: 0

Drukarnia Mellow z pierwszą na świecie półformatową, hybrydową maszyną Koenig & Bauer Rapida 76 z modułem do cold stampingu

Nowe kierunki produkcji: wysoko uszlachetnione opakowania i niestandardowe wydruki o dużej wartości dodanej „Made of Print” – to hasło przyświeca działalności krakowskiej drukarni Mellow, która od ponad dwóch dekad jest obecna na polskim rynku usług poligraficznych realizowanych w technice offsetowej. Przez wiele lat główną część jej portfolio stanowiły szeroko rozumiane materiały marketingowe wysokiej jakości, skierowane głównie do klientów korporacyjnych. Obecnie Mellow – jak zapewnia prezes zarządu drukarni Wojciech Dworak – stara się zdywersyfikować swoją ofertę i rozszerzyć ją m.in. o wysoko uszlachetnione opakowania oraz inne produkty poligraficzne o wartości dodanej. Temu służą nowe inwestycje sprzętowe, m.in. w półformatową maszynę offsetową Rapida 76 z modułem do foliowania na zimno. To kolejne już rozwiązanie marki Koenig & Bauer, na jakie zdecydował się ten krakowski zakład poligraficzny, a zarazem pierwsza na rynku europejskim półformatowa maszyna hybrydowa (UV/LED) tego producenta, wyposażona w opcję do cold-stampingu i pierwsza na świecie tak rozbudowana konfiguracja modelu Rapida 76.

Drukowanie na materiałach bez ograniczeń - poznaj możliwości cyfrowego druku na tkaninach

Rynkowe nowości firmy Kodak w obszarze druku cyfrowego, rozwiązań CTP i systemów workflow

Druk etykiet szansą na sukces w niepewnych czasach: nowe możliwości biznesowe według Konica Minolta

Nilpeter na targach Labelexpo Europe: światowe premiery maszyn FA-26 i FA-22, model FA-17 w nowej konfiguracji

Drukarnia etykietowa Reganta z Łodzi po raz trzeci zainwestowała w maszynę fleksograficzną Mark Andy Performance Series

Maszyna bandująca Strapack - Akebono OB-360 od ScanPack - idealne rozwiązanie do wykorzystania w drukarniach!

Innowacyjne atramenty UV LED firmy Agfa Graphics z prestiżową nagrodą EDP Award 2017

Pierwszy w Polsce bigówko-perforator z falcerką online - Multigraf Touchline z oferty Duplo - w drukarni db PRINT Polska

Wydłużone terminy płatności – jak sobie z nimi radzić?