PLDA – sku­tecz­ny spo­sób im­po­zy­cji pli­ków PDF

2021-10-18

Ko­ni­ca Mi­nol­ta, zna­na głów­nie z roz­wi­ązań dru­kar­skich, ofe­ru­je opro­gra­mo­wa­nie PLDA wraz z dru­kar­ka­mi pro­duk­cyj­ny­mi. Opro­gra­mo­wa­nie słu­ży do efek­tyw­nej im­po­zy­cji pli­ków PDF na ar­kusz dru­kar­ki. Jest to wtycz­ka do pro­gra­mu Ado­be Acro­bat.

Użyt­kow­nik ma do dys­po­zy­cji kil­ka przy­dat­nych funk­cji, na przy­kład im­po­zy­cji ko­pii lub różnych stron na ar­kusz dru­kar­ki, na­tych­mia­sto­wy prze­gląd za­dań dru­ko­wa­nia czy za­pi­sy­wa­nie pre­fe­ren­cji i two­rze­nie sza­blo­nów.

In­ter­fejs PLDA jest ca­łko­wi­cie w języ­ku polskim. Wtycz­ki mo­żna uży­wać w pro­gra­mie Ado­be Acro­bat, gdzie mo­żna ją zna­le­źć w me­nu Na­rzędzia.

Aby uzy­skać wi­ęcej in­for­ma­cji pro­szę we­jść na stro­nę www.plda.net


Pa­nel kon­tro­l­ny PLDA ma kil­ka ob­sza­rów. Spo­sób im­po­zy­cji mo­żna zde­fi­nio­wać w pierw­szym ob­sza­rze. Dru­gi ob­szar słu­ży do do­kład­ne­go zde­fi­nio­wa­nia ukła­du na­ło­żo­nych ele­men­tów na ar­ku­szu dru­kar­ki (w tym wy­bo­ru for­ma­tu pa­pie­ru), a w trze­cim ob­sza­rze mo­żna za­pi­sać wła­sne pre­fe­ren­cje ukła­du dla przy­szłych pro­jek­tów.


Cie­ka­wą funk­cją tej wtycz­ki, która po­zwo­li za­osz­czędzić spo­ro cza­su, są Hot Fol­de­ry do au­to­ma­ty­za­cji im­po­zy­cji. Fol­der podręcz­ny jest two­rzo­ny przez utwo­rze­nie fol­de­ru sys­te­mo­we­go. Z pew­no­ścią ko­niecz­ne jest zsyn­ch­ro­ni­zo­wa­nie ukła­du z wtycz­ką PLDA w pro­gra­mie Ado­be Acro­bat, aby wszyst­ko dzia­ła­ło do­brze.
Mo­żna to zro­bić za po­mo­cą opcji „Do­daj fol­de­r”. Na­stęp­nie na­le­ży wy­brać wy­ma­ga­ne pre­fe­ren­cje, które by­ły wy­ko­ny­wa­ne w prze­szło­ści. Te­raz wy­star­czy do­dać plik PDF do ta­kie­go fol­de­ru, a im­po­zy­cja prze­bie­ga au­to­ma­tycz­nie w cza­sie rze­czy­wi­stym w tle. Mo­żesz zna­le­źć fol­der o na­zwie „Ou­t” w fol­derze zsyn­ch­ro­ni­zo­wa­nym z PLDA. W tym fol­derze mo­żna zna­le­źć na­ło­żo­ny ar­kusz dru­kar­ki w for­ma­cie PDF.
PLDA mo­żna te­sto­wać w wer­sji de­mon­stra­cyj­nej przez 2 ty­go­dnie. Pe­łna ce­na to 399 €. Wtycz­ka jest kom­pa­ty­bil­na z Win­dows i MAC OS.

Na pod­sta­wie in­for­ma­cji fir­my Cel­sius s.r.o.
Aktualności

2023-08-23 14:31:17 | Komentarze: 0

Ekonomiczne plotery Artemis w ofercie firmy Amagraf: niskie koszty eksploatacji, wysoka jakość i prędkość drukowania, stabilna praca

Firma Amagraf - multibrandowy dostawca, oferujący urządzenia różnych producentów, usprawniające produkcję i zwiększające jej efektywność i wydajność – odnotowuje w ostatnim czasie rosnącą sprzedaż ploterów wielkoformatowych. Wśród firm, jakie zdecydowały się na wdrożenie tych urządzeń znajdują drukarnia Pastel z Lublina i duża drukarnia offsetowa ze Stalowej Woli, która rozszerza działalność o druk wielkoformatowy. W obu przypadkach zdecydowały się one na ploter solwentowy Artemis KM 3204 o szerokości 3,2 metra. Urządzeniu można się przyjrzeć na stronach: Alwin Artemis KM 3204 (solwentowe.pl).

Rozwiązania Mark Andy i Rotoflex zwiększają potencjał produkcyjny Queen City Printing

Nowoczesne technologie w poligrafii - weź udział w ankiecie!

Jaka drukarka etykiet jest potrzebna w firmie? Dowiedz się, odpowiadając na 4 pytania

Spojrzenie na produkcję inkjetową okiem operatora maszyny – webinaria firmy Mark Andy

Drukarnia Mellow z pierwszą na świecie półformatową, hybrydową maszyną Koenig & Bauer Rapida 76 z modułem do cold stampingu

Drukowanie na materiałach bez ograniczeń - poznaj możliwości cyfrowego druku na tkaninach

Rynkowe nowości firmy Kodak w obszarze druku cyfrowego, rozwiązań CTP i systemów workflow

Druk etykiet szansą na sukces w niepewnych czasach: nowe możliwości biznesowe według Konica Minolta

Nilpeter na targach Labelexpo Europe: światowe premiery maszyn FA-26 i FA-22, model FA-17 w nowej konfiguracji